مخالف حضور علی مطهری در دانشگاه نیستیم؛ معتقدیم فضا نباید یک طرفه باشد/بسیج دانشجویی عضو کمیته استقب