آغاز جلسه هیات مدیره استقلال در غیاب نجف نژاد و صاحب پناه