سخنگوی ارشاد: صرف حمایت داخلی و ملی از آثار ادبی هنری کافی نیست