عدم رسیدگی به مشکلات فرهنگیان موجب نفوذ نارضایتی در جامعه می شود