تبدیل به احسن اراضی کبودراهنگ و موقوفه «زبیده خاتون» شهر لالجین