بسته پیشنهادی سرمایه گذاری در منطقه‌ی ویژه اقتصادی پیام به هیات چینی ارائه شد