امروز با پایبندی به کار و فعالیت است که توانسته ایم در مقابل تحریمهای دشمنان ایستادگی کنیم/ تجلیل از