راههای زیادی وجود دارد که با استمرار تحریمها وضعیت اقتصاد را بهبود بخشیم