معلمی در حوزه آموزش و پرورش استثنایی از جنس پدرانه و مادرانه است