کفاشیان: وزارت ورزش نباید در مورد تیم ملی به ما تضمین دهد