اختصاص هزار ميليارد ريال براي توسعه بخش آب کشاورزي گيلان