کمبود نیروی آموزشی یکی از چالش های حوزه علمی کشور است