کاهش نرخ سود بانکی در بازار سرمایه در دراز مدت معلوم می شود