حضور هیات چینی در منطقه ویژه اقتصای پیام برای بررسی سرمایه‌گذاری