تقدیر 10 میلیونی کفاشیان از مدیرانی که برکنار کرده