توزیع 250 هزار بن کارت دانشجویی کتاب در شعب بانک صادرات شروع شد