چهار اثر میراث معنوی خراسان جنوبی در شورای ثبت استان به تصویب شد