سالانه 47 طرح مشارکتی توسط کمیته امداد در زنجان اجرا می شود