فقط ۵۰ هوادار داریم که آنها هم خانواده بازیکنان هستند