ملی پوشان بدنسازی کردند/ مرور کارهای تاکتیکی در دستور کار شاگردان طاهری