حادثه رانندگی در جاده یاسوج به اصفهان سه کشته داشت