تحت پوشش قرار گرفتن 3 هزار معلول ضایعه نخاعی و دریافت حق پرستاری