افشارزاده: آقایان باید عواقب پرداخت نشدن حق پخش تلویزیونی را بدانند