گروه‌هایی مانع اتحاد 3 کشور فارسی زبان منطقه هستند