ثروت هایی که در دل کویرپنهان مانده است/محرومیت های روستاهای کرمان