اگر «بگم بگم» کار خیلی خوب بود محکوم نمی شد/ چهار گروه همراه احمدی نژاد در انتخابات مجلس