قرار نیست تحریمها لغو شوند/ به ایران اعتماد نداریم