يکصد و شانزده نفر از طالبان در افغانستان کشته شدند