فعاليت بيش از 70 هزار عضو هيات علمي در دانشگاه آزاد