شکست هرکس که مقابل انقلاب اسلامي قرار بگيرد، قطعي است