سجادی: دولت در موضوع کی‌روش دخالت نکرده/ پرداخت پاداش والیبالیست‌ها محرز است، ولی نحوه پرداخت بررس