پورمحمدی: باید منفعت «کنوانسیون برن» را سنجید، آنها آنچنان هم خوشنام نیستند