شرایط منطقه و کشورمان در وضعی است که باید بسیار هوشیار باشیم