آموزشهای فنی و حرفه ای با نیاز روستائیان فاصله زیادی دارد