آغاز سفر خاورمیانه ای اولاند/ تسلیحات فرانسوی در راه خلیج فارس