هزینه ۴۵۰هزار یورویی ساخت هر رام قطار/ تحویل ۵۰ واگن به بخش ریلی