چین میزبان بعدی جام جهانی/ایران نمونه بارز پیشرفت آسیا است