کشورهای غربی از سیاست‌بازی در امر مبارزه با فساد پرهیز کنند