نمی‌توان به قوه قهریه که دستبند و کلت دارد گفت تو هم اجتهاد کن