اجتماع دانش آموزان مشهدی در حمایت از حجاب و عفاف / عکس: محسن رحیمی عنبران