داوران ايراني ديدار دو تيم بريزبن و اوراوا را قضاوت خواهند کرد