بدون کپی رایت فرهنگ و هنرمان به سرنوشت دریاچه ارومیه دچار می شود