۲۰ ایستگاه شتاب‌نگاری برای کاهش خسارت زلزله در کشور نصب شد