بارتومئو:قضیه‌نیمار‌مشکلی‌در‌انتخاب‌مجددم‌ایجاد‌نمی‌کند