مروري بر مهمترين عنوان هاي خبري آفريقا و خاورميانه 1