دریافتی کارگر کویتی 5 برابر کارگر ایرانی/تصاحب 1.5 میلیون شغل توسط اتباع بیگانه