رئیس هیأت مدیره شرکت بزرگ ایرانی چی کسی است؟/ آیا وهابیون به عرصه تولید شکر ایران هم وارد شده اند؟