بررسی پدیده حاشیه نشینی در استانهای کشور - ۲۴ / گلستان