دغدغه ایران برای پیوستن به معاهده «برن»/ نظم قدیم را برهم می‌زنیم