العربی و بان کی مون امروز درباره تشکیل نیروی مشترک عربی گفت‌وگو می‌کنند